top
Home
Sokoban
Kantorek
Odkazy
Download
Murphy
bottom
MURPHYHO ZÁKONY

ČÁST ŠESTÁ - TEORIE ŘÍZENÍ

Peterův princip

Každý pracovník postupuje po služebním žebříčku tak dlouho, dokud se neoctne na místě, které není schopen zastávat.

Důsledky

1. Časem budou všechna místa zastávat pracovníci, kteří nejsou schopni je zastávat.

2. Práci vykonávají výhradně ti pracovníci, kteří na tato místa ještě nepostoupili.

Peterův zákon zastupitelnosti

Starej se o krtince, hory se už nějak protlučou.

Sparkovo desatero pro vedoucí pracovníky

1. Dbej na to, abys vždy vypadal důležitě.

2. Snaž se co nejvíce ukazovat ve společnosti důležitých lidí.

3. Z tvé řeči nechť čiší autorita. Ale vyslovuj se výlučně k evidentním a prokázaným faktům.

4. Nepouštěj se do diskusí! Není-li už zbytí, polož otázku, která nemá s tématem nic společného, a škodolibě přihlížej, jak tvůj společník nechápe, o co jde. A v ten okamžik změň téma.

5. Diskuse jiných sleduj s napjatou pozorností! Chyť se nějaké bezvýznamné maličkosti, a tím utni veškerou další debatu.

6. Jestliže se tě tvůj podřízený zeptá na něco důležitého, zatvař se, jako bys ho považoval za pomatence. Až sklopí zrak, polož mu tutéž otázku jinými slovy.

7. Vybírej si snazší úkoly, ale vyhýbej se pozornosti lidí a světlům reflektorů.

8. Když opouštíš svou kancelář, přidej do kroku, aby tě nemohli oslovit ani podřízení, ani nadřízení.

9. Ve své kanceláři se vždy zamykej. Tím zastrašíš návštěvníky a vyvoláš zdání, že jsi měl nepřetržitě důležitá jednání.

10. Pokyny uděluj toliko ústně. Nedej písemně nic, co by mohlo být založeno do desek určených k tvému odrovnání.

Zákon H.L.Menckensona

Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí.

Martinův doplněk

Kdo to neumí učit, ten to řídí.

Jacobsův zákon

Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje.

Wellingtonův zákon velení

Smetana stoupá vzhůru. Škraloup taktéž.

Podnikové zákony platící v době krize

1. Obchodní oddělení je pro.

2. Finanční oddělení je proti

3. Právní oddělení to musí přezkoumat,

4. Osobní oddělení je znepokojeno.

5. Plánovací oddělení je v šoku.

6. Technické oddělení si žádá více prostoru.

7. Tiskové oddělení neví.

8. Ředitelství si přeje, aby za to někdo převzal odpovědnost.

Hellerův zákon

První mylná představa o vedení podniku je, že něco takového vůbec existuje.

Leeův zákon

Při jakémkoliv jednání s kolektivem lidí se tito lidé projeví jako větší netýkavky, než člověk původně očekával.

Kimovo pravidlo zasedání výboru

Poté, co se hodinu upravuje znění jedné věty, rozhodne kdosi o vypuštění celého odstavce.

Z čehož podle Cottagea vyplývá

Sporné věty nikdy nevidíme.

Chalupovo popření Cottageova zákona

Sporné věty vždycky někde vyplavou.

Glymeův recept na úspěch

Tajemství úspěchu je upřímnost. Až se i tu naučíš předstírat, máš kariéru zaručenou.

Hoffstedtův princip zaměstnanosti

Chaos vytváří nové pracovní příležitosti.

Conwayův zákon

V každé organizaci se najde někdo, kdo ví, o co běží. Je třeba ho neprodleně propustit.

Bralekovo pravidlo úspěchu

Spoléhej pouze na ty kolegy, kteří jsou svolní v případě nezdaru ztratit tolik, co ty.

Owenova teorie organizační úchylnosti

Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.

Logický důsledek

Jakmile tato osoba odejde, podnik za ni získá náborem jinou, minimálně stejně nevyhovující sílu.

Postův poznatek z praxe

Neschopnost osazenstva podniku odpovídá neschopnosti vedení.

Geniální jedinec v pracovním poměru

Žádný šéf si neponechá zaměstnance, který má stále pravdu.

Shapirův zákon odměňování

Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočkává se nejvyššího uznání.

Johnsonův zákon

Výskyt krátkodobých onemocnění mezi zaměstnanci je nepřímo úměrný celkovému zdraví organizace.

Bornův zákon

Když jde do tuhého, každý se vypaří.

Hallerova poučka

Nikdy se nepouštěj do ničeho, u čeho tě nebude vidět.

Parkinsonův zákon pozdržení

Pozdržení je nejzákeřnější forma zamítnutí.

Tillisův organizační princip

Jestliže nějaký dokument správně založíte, víte sice kde je, ale nikdy jej nebudete potřebovat. Když ho nezaložíte, určitě jej budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde je.

Grossmanova výpomocná poučka

Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera.

První pravidlo superiorní inferiority

Nikdy nedej svým nadřízeným znát, že jsi lepší než oni.

Whistlerův zákon

I když nikdy nevíte, kdo má pravdu, vždycky aspoň víte, kdo za věc zodpovídá.

Salvatorova poučka

Řeknete ne a pak začněte vyjednávat.

Aignerův axiom

Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou práci, nějaký váš nadřízený se už postará, aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

Grossmanova chybná citace H. L. Menckena

Na všechny složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.

Frothinghamův 4. zákon

Urgentnost věci je vždy nepřímo úměrná její důležitosti.

Salvatorův zákon

Když už jste vyzkoušeli všechno možné i nemožné a neuspěli jste, zkuste ještě to, co navrhoval šéf.

Murphyho paradox

Udělat něco obtížným způsobem je vždy snazší.

Engův princip

Čím se něco snadněji udělá, tím obtížněji se to pak mění.

Lacklandovy zákony

1.Nikdy nebuď první.

2. Nikdy nebuď poslední.

3. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně.

Murphyho 4. logický závěr

Udělat cokoliv blbovzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Perrusselův zákon

Žádný pracovní úkol není tak jednoduchý, aby se na něm nenechalo nic zkazit.

Juhainův zákon

Kompromis je vždy nákladnější než kterákoliv ze dvou původně navržených alternativ.


ČÁST SEDMÁ - ÚČETNICTVÍ

Frothinghamova mylná věta

Čas jsou peníze.

Grayův zákon programování

Vykonání n + 1 prkotin vyžaduje přesně tolik času, jako vykonání n prkotin.

Loggovo vyvrácení Grayova zákona

Na vykonání n + 1 prkotin se spotřebuje dvojnásobné množství času než na vykonání n prkotin.

Platový axiom

Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám stouply daně, a právě tak malé, abyste je na čistém platu ani nepoznali.

Murphyho finanční krédo

S inflací na věčné časy a nikdy jinak.

Rozšířený princip Epmannův-Heisenbergův

Ze tří parametrů výzkumu a vývoje (V + V), jimiž jsou úkol, čas a náklady, lze určit vždy nanejvýš dva.

1) Znáš-li úkol a máš-li stanovenu lhůtu, není možno určit náklady.

2) Je-li jasně určena lhůta i náklady, pak nelze předvídat, kolik ze stanovených úkolů bude možno splnit.

3) Jestliže byl jednoznačně stanoven cíl i potřebná dotace, pak není možno předvídat, zda a kdy bude úkol splněn.

Jestliže jsi měl kliku a dokázal jsi přesně určit všechny tři parametry, pak jsi vybočil z rámce V + V.

Paulgův zákon

V Americe nezáleží na tom, kolik co stálo, nýbrž na tom, kolik se na tom ušetřilo.